โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๒

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๒

วันที่ ๒๓ เมษายน – ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 

ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม

ภาพที่ ๒  ตั้งขบวนก่อนเดินเข้าสู่สนามกีฬา

ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

ภาพที่ ๔  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

ภาพที่ ๕  บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาเป้า