การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑ ป้ายโครงการติดตั้งก่อนเริ่มงาน

 

ภาพที่ ๒ ผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดได้รับเอกสารประกอบ

ภาพที่ ๓-๔  ผู้ถ่ายทอดความรู้ กำลังให้ความรู้แก้ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ภาพที่ ๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก