ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖” ถูกกำหนดให้เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการต่อเนื่อง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

การนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/arm.red.94

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารแนบ : แผ่นประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

……………………………………