ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference 

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

……………………………………