ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๒

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ ๒” The 2nd National Public Health Research Conference 2019 ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ในการนี้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย  ทั้งนี้ท่านสามารถส่งผลงานและตอบรับการร่วมการประชุมวิชาการ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านระบบการลงทะเบียนและส่งผลงานออนไลน์ที่ http://www.phcon2019.tsu.ac.th/ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลุ่มงานวิชาการโทร ๐ ๗๔๖๐ ๙๖๑๓

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

……………………………………