ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการอบรมดังนี้

๑. “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ ๑๔ จะจัดขึ้นวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. “ศิลปะการเขียนภาษาไทย” (The art of Thai writing) จะจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยกรุณาส่งแบบตอบรับมายังสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้