ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี ๒๕๖๒ ดังนี้ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ ๓-๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร ผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ www.rpa.or.th