ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ 12 และหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 12 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training.nida.ac.th