วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560