วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563