วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562