ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ(สอวช.) ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปี งบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การยกระดับ ความสามารถในการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สามารถส่งผลให้ นักวิจัยไทยได้ร่วมงานวิจัยกับหน่วยงาน/สถาบันวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติสามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัย ขั้นแนวหน้าของโลก และทำให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนา/เป็นเจ้าของเทคโนโลยีชั้นสูงที่ส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศ

ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/