ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยลัย/สถาบันวิจัยไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังเอกสารแนบ โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ช่วงเปิดรับ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดระบบเวลา 16.30 น. และ ช่วงเปิดรับ 16 ธันวาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 ปิดระบบเวลา 16.30 น. โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/