แจ้งวันจัดงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข.โครงการแพลตฟอร์การบริหารจัดการเพื่อเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ (Accelerator Platform for Science and Tech Innovation)

บพข. ได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข. โครงการแพลตฟอร์การบริหารจัดการเพื่อเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ (Accelerator Platform for Science and Tech Innovation) และได้แจ้งเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้ บพข. ขอแจ้งกำหนดวันจัดงานโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Zoom กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง https://forms.gle/sqSVRdkX79pWG2cw5