การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ” การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อ

1. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
2. เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
3. การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ”

ลิ้งการประชุม : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation/videos/880398106248454

เอกสารประกอบการประชุม :