สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครทุนระยะสั้น เป็นทุนขนาดเล็ก – กลาง ภายใต้หัวข้อ “New Normal (Season 2) : การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหลังการระบาดของ Covid-19

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครทุนระยะสั้น เป็นทุนขนาดเล็ก – กลาง ภายใต้หัวข้อ “New Normal (Season 2) : การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหลังการระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันอาทิตย์ จึงขอเลื่อนการยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยผ่านอีเมล์เป็นวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
สามารถดาวห์โหลดแบบฟอร์ม แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1 และแบบเสนอโครงการวิจัย วจ.1.1 ได้ที่ : http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=431