สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละครั้งได้ที่ เว็บไซด์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

สามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

 

เอกสารแนบ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

รายละเอียด