โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

วันที่ ๒๓ – ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

Activity_04

ภาพที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

Activity_05

ภาพที่ ๒ บุคลากรเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

Activity_06

ภาพที่ ๓  เดินขบวนด้วยความสวยงาม

 

 

 

Activity_07

ภาพที่ ๔ กีฬาทำให้มีความสุข