Monthly Archive: มกราคม 2017

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

 1. แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
 2. แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
 3. แบบรายงานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
 4. คู่มือการกรอกข้อมูล 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อ : ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 025612445 ต่อ 511 – 513

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และให้องค์กร/นักประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน และใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ได้แนบแบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) มาแล้ว  เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนทำกิจกรรม และ/หรือได้รับรางวัลจากกิจกรรมของ วช. ได้ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการจัดทำรายละเอียดเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดง

1.แบบข้อมูลประกอบในการจัดทำโปสเตอร์

2.แบบตอบรับโครงการรับทุนอุดหนุนกิจกรรม

3.แบบตอบรับโครงการรางวัลนานาชาติ

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลด ดังนี้ 

1.หนังสือเชิญหน่วยงาน

2.ปฏิทินกิจกรรม

3.โครงการการบ่มเพาะ

4.กำหนดการบ่มเพาะ

5.แบบตอบรับ

6. แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper)

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้ 

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2560

1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง

3. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

4.ใบสมัคร

4.1 กลุ่มที่ 1 บุคคล 

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก1-1,1-2)

4.2 กลุ่มที่ 2 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

– ใบเสนอชื่อ (สพสว.วช.-กก 2-1)

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก2-2, 2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ผู้แทนเอกชน 

– ใบเสนอชื่อ (สพสว.วช.-กก 3-1)

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก3-2, 3-3)

4.3 กลุ่มที่ 4 ผู้แทนสมาคม

– ใบเสนอชื่อ (สพสว.วช.-กก 4-1)

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก4-2, 4-3

ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

(สำเนา) ประกาศผลนักวิจัยดีเด่น

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครสิ่งประดิษฐ์61

แบบเสนอนักวิจัย

แบบเสนอผลงานวิจัย

แบบเสนอวิทยานิพนธ์

แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์

การลงทะเบียน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไNซต์  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43 ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=43

จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

……………………………………………………………………………

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) วช.

1.     การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (กนกพร/เกศรา)  E-mail : cassava.nrct@gmail.com

2.    การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=42 ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=44

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

……………………………………………………………………………

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) วช.

1.     การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (กนกพร/เกศรา)  E-mail : cassava.nrct@gmail.com

2.    การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยของชาติ ในการที่จะนำงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง จำเป็นจะต้องนำกระบวนการของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวที่สำคัญ คือ การประเมิน ในปัจจุบันการประเมิน ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผน การดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ และผลของโครงการ หากการ ดำเนินโครงการขาดการประเมิน ผลที่ได้จะส่งถึงทิศทางของการดำเนินงานที่ตามมา อาจรวมถึงการสิ้นเปลือง ทรัพยากรโดยปราศจากการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว วช. จึงได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการประเมินผลงานวิจัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานการ ประเมินผลที่ประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึก ฝึกอบรม รวมถึงมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการประเมินผล ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 วช. ร่วมกับ สวก. ได้ดำเนินโครงการการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 311 คน และในปีงบประมาณ 2560 วช. ได้กำหนดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น การพัฒนาให้มีนักประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0 2579 7435 ต่อ 3616 (เกษรา), 3611 (จิราภรณ์) และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ E-mail : training.arda@gmail.com

 

“รับจำนวน รุ่นละ 100 คน เท่านั้น”

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไขล่าสุด 6 มกราคม 2560)

 

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ

สวรส. กำหนดทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 7 แผนงาน และ 14 ประเด็นวิจัย ดังนี้

แผนงานวิจัย

Research program/ ประเด็น

1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี

1) ระบบยาและเวชภัณฑ์

1.1) ระบบติดตามประเมินการบริโภคยาต้านจุลชีพ ในระดับประเทศ (ผู้ประกอบการ ผู้สั่งใช้ยา จนถึงระดับประชาชน)

1.2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1.3) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา (รวมทั้งวัคซีน) ที่จะนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

2) ระบบเทคโนโลยี

2.1) การนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.3) การลดอุบัติการณ์ของการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในระบบบริการ ด้วยความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Genomic medicine)

2. กำลังคนด้านสุขภาพ

3) การพัฒนากำลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

 

3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ

4.1) การสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

4.2) การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (Health exam survey)

5) มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

4. ระบบบริการสุขภาพ

6) ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ท้องถิ่น และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

8) สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

9) การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาระดับพื้นที่จังหวัด/ เขต ด้วยกลไก R2P (Routine to Policy)

5. การเงินการคลังสุขภาพ

10) การสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ

11) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

7. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

12) Migrant Health และการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย

13) กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

14) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ  

 2. ผู้วิจัยหลัก (PI) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 

 3. สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

การยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณยื่นเสนอโครงการได้โดยตรงทาง (https://www.hsri.or.th/proposal2561)

 2. หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (โครงการย่อยในแผนงาน นับเป็น 1 โครงการ)

 3. โครงการ/แผนงานวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย 1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 4. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ 33/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (file แนบ)

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. การกลั่นกรองโครงการ พิจารณาจากขอบเขตโครงการ เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ สวรส. ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย

 2. การพิจารณาโครงการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย (RM) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์ 2) การทบทวนวรรณกรรม 3) ระเบียบวิธีวิจัย 4) การวิเคราะห์ผลการวิจัย 5) การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย (ในเชิงนโยบาย วิชาการ ชุมชน/สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตามลักษณะโครงการ) 6) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ออกประกาศประชาสัมพันธ์ และยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal)

1 ธ.ค.2559–15 ม.ค.2560

2.

คณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ เพื่อประกอบการเสนองบประมาณปี 2561 ให้กับสำนักงบประมาณ

1 ก.พ.2560-30 เม.ย.2560

3.

ปรับปรุงโครงการ งบประมาณ และทำสัญญา

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

4.

ดำเนินการวิจัย ติดตามควบคุมผลงาน และคุณภาพงานวิจัย

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

การสมัครรับทุน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.hsri.or.th/proposal2561) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร โทรศัพท์ 02 832 9257 Email surangrat@hsri.or.th หรือคุณพัชราภรณ์ พัฒนภูติวงศ์ โทรศัพท์ 02 832 9224 Email patcharaporn@hsri.or.th


รายละเอียดและองค์ความรู้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดได้จากลิงก์)

 

          มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 – ทิศทางการวิจัยของ สวรส. ปีงบประมาณ 2561 

 – Implementation research 

 – กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะห์ 

– หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบ

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. คลิก download form proposal(proposal.docx) จากนั้นเติมข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. คลิก ยื่นข้อเสนอการวิจัย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อในแบบฟอร์มออนไลน์ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วนช้อมูลเหมือนในไฟล์ proposal.docx
 4. คลิก upload file proposal(proposal.docx) (ที่เติมข้อมูลครบถ้วนแล้ว) มายังระบบ
 5. คลิก submit
 6. รอรับแจ้งจาก email ตอบรับจากระบบ
 7. ขนาดไฟล์ proposal.docx ที่กรอกข้อมูลแล้วไม่ควรเกิน 500kb

*** สวรส.ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น