ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559 แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559 แบบรายงานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 คู่มือการกรอกข้อมูล  รายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ : ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห รายละเอียด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดา รายละเอียด

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลด ดังนี้  1.หนังสือเชิญหน่วยงาน 2.ปฏิทินกิจกรรม 3.โครงการการบ่มเพาะ 4.กำหนดการบ่มเพาะ 5.แบบตอบรับ 6. แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด ( รายละเอียด

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2560

1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง 3. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 4.ใบสมัคร 4.1 กลุ่มที่ 1 บุคคล  – ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก1-1,1-2) 4.2 กลุ่มที่ 2 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  – รายละเอียด

ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

(สำเนา) ประกาศผลนักวิจัยดีเด่น (สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย59 (สำเนา) ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์59 (สำเนา) ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์60 (สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัย (สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย (สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์60 (สำเนา) ประกาศรับสมัครสิ่งประดิษฐ์61 แบบเสนอนักวิจัย แบบเสนอผลงานวิจัย แบบเสนอวิทยานิพนธ์ แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์

การลงทะเบียน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไNซต์ &nbsp รายละเอียด

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยของชาติ ในการที่จะนำงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง จำเป็นจะต้องนำกระบวนการของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวที่สำคัญ คือ การประเมิน ในปัจจุบันการประเมิน ได้ถูก รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไขล่าสุด 6 มกราคม 2560)             สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรั รายละเอียด