ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๖

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการองค์กรการวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ในการนี้คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน รายละเอียด

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ สำหรับการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วช: ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในสำเนาประกาศฯ ทั้งนี้ รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างๆที่ยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน และยังไม่มีหน่วยงานใดจัดการอบรมให้ความรู้เช่นนี้มาก่อน การจัดอบรมความรู้ทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เน้นหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติของนักวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยที่สนใจจะจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯได้ส่งบุคลากรไปรับการอบรมมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขึ้นได้ เนื่องจากยังขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะกรรมการฯ ที่จะทำให้ระบบงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนจึงมีดำริโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้โดยได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่ชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้จะมีการแจก ใบประกาศนียบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้ารับการอบรมให้ทุกท่านนำไปไปใช้ประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านจัดส่งบุคคลากรสายวิชาการที่จะมาทำหน้าที่ผู้บริหาร คณะกรรมการจริยธรรม (IRB administrator) ได้แก่ รายละเอียด

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต่างๆให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นว่า โครงการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียน รายละเอียด

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒)

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒) ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.)ให้ดำเนินการเป็นแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการบิหารโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ดูแลสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร ในพื้นที่กรุงเทพฯ (ยกเว้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยที่มุ่งเป้าในการพัฒนาประเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ รายละเอียด

โครงการ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โครงการ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ในการนี้ วช.ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ รายละเอียด