Monthly Archive: มีนาคม 2018

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๖

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๖

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการองค์กรการวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ในการนี้คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน โดยจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยของ วช. และ วช. จะตั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่แข่งขันกันเองเฉพาะกลุ่มนักวิจัย วช. (ลูกไก่)  จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งกำหนดรับสมัคตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถส่งใบสมัคและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (น.ส.สุกัญญา สมุทรเขตร์ และ นายณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย) โทร/โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๕๔ และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่เว็ปไซต์ http://science.psru.ac.th/ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๖

เอกสารแนบ๑ : กำหนดการฝึกอบรม

เอกสารแนบ๒ : ใบสมัคการเข้ารับฝึกอบรม

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

สำหรับการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วช: ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในสำเนาประกาศฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๖-๕๐๙,๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘

เอกสารแนบ : การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสารแนบ๑ : การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสารแนบ๒ : การเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสารแนบ๓ : การเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เอกสารแนบ๔ : การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างๆที่ยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน และยังไม่มีหน่วยงานใดจัดการอบรมให้ความรู้เช่นนี้มาก่อน การจัดอบรมความรู้ทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เน้นหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติของนักวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยที่สนใจจะจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯได้ส่งบุคลากรไปรับการอบรมมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขึ้นได้ เนื่องจากยังขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะกรรมการฯ ที่จะทำให้ระบบงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนจึงมีดำริโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้โดยได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่ชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้จะมีการแจก ใบประกาศนียบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้ารับการอบรมให้ทุกท่านนำไปไปใช้ประโยชน์

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านจัดส่งบุคคลากรสายวิชาการที่จะมาทำหน้าที่ผู้บริหาร คณะกรรมการจริยธรรม (IRB administrator) ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการที่เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 4-5 ท่าน สมัคเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐  ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อ ๑ ท่าน เพียง ๓,๐๐๐ บาท เท่านั้น  ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน/พนักงานอื่นๆ เข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบของหน่วยงาน พร้อมขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

กรุณาแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการอบรมฯในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://tinyurl.com/irbsetup1-61 หรือส่งแบบสมัคร ที่ E-Mail: mucerif.mahidol@gmail.com หรือ FAX: ๐๒-๘๔๙-๖๒๗๔ กลับมายังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อทางศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้เตรียมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง ๐๒-๘๔๙-๖๒๒๐,๖๒๒๓

เอกสารแนบ : บันทึกข้อความโครงการฝึกอบรม

เอกสารแนบ ๑ : โครงการและกำหนดการ

เอกสารแนบ ๒ : แบบสมัคเข้าร่วมโครงการ

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต่างๆให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นว่า โครงการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียน สมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับการผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายใน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเวปไซต์ http://ird.stou.ac.th/training_chick โดยสามารถติดต่อประสานงานในการสมัครได้ที่ คุณศิริลักษณ์ สวัสดีวงษา โทร ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๙๓

เอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่).

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒)

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒)

ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.)ให้ดำเนินการเป็นแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการบิหารโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ดูแลสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร ในพื้นที่กรุงเทพฯ (ยกเว้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยที่มุ่งเป้าในการพัฒนาประเทศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการฯ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม่ข่ายงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ข่ายงานวิจัยในพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ ๑ ของโครงการที่ลงนามสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain หอพักนานาชาติศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานกลับมาที่ โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๙๕

โครงการ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โครงการ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

ในการนี้ วช.ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน ๒๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด (ดังสิ่งที่ส่งมา ๒-๓) ให้ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน

เอกสารแบบ : โครงการและกำหนดการกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

เอกสารแบบ ๑ : แบบตอบรับ

เอกสารแบบ ๒ : แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด(Concept Paper)