ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย คอบช. โดย วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้ 

01-หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)

03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค)

04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)

05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค)

06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี)

07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)

08-แบบหนังสือนำส่ง

09-จริยธรรมการวิจัยในคน

10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

13-ประกาศ ปปช. ฉ.1

14-ประกาศ ปปช. ฉ.2

15-ประกาศ ปปช. ฉ.3

16-รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกรอบการวิจัยตามกลุ่มเรื่อง

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413
โทรสาร 0-2579-2284, 0-2940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-หนังสือกรอบวิจัย 60.pdf
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
08-แบบหนังสือนำส่ง.docx
09-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
13-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
14-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
15-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
16-รายชื่อผู้รับผิดชอบกรอบวิจัย 60.pdf