ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๗ แห่งทั่วประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการฯ

เอกสารแนบ : ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการฯ