ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอมาได้ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพล เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

เอกสารแนบ : โครงการจัดประชุม

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….