ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019: “Language and Communication in the Era of Glocalization” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการนี้คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ที่ www.iclc.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๑๕๒

เอกสารแนบ : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

……………………………………