ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.mfu.ac.th/ และส่งใบสมัครฯ มายังส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ทาง website: https://nrct.go.th/training

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

เอกสารแนบ : รายละเอียดโครงการ ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

……………………………………