ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที ๑ “The First National and International Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC)” ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.ksu.ac.th/ksuc2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสารแนบ : ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการฯ

เอกสารแนบ : (ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการ

……………………………………