การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” สำหรับปี ๒๕๖๒ วช. และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยได้กำหนดจัดงานเป็นปีที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ

เอกสารแนบ : การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot

เอกสารแนบ : รายละเอียดโครงการ

……………………………………