ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

เอกสารแนบ : กิจกรรมโครงการ

เอกสารแนบ๑ : ข้อมูลกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

เอกสารแนบ๒ : คู่มือการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา

……………………………………