ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวศผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th