ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น ๓) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอความจากท่านให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หรือทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/XHCmfOGP1nht4XvU2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมส่งใบสมัครมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะเเจ้งให้ทราบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.research.sskru.ac.th และ Webpaga https://www.facebook.com/research.sskru