เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในรายวิชาต่อไปนี้

๑. iCurator (ภัณฑารักษ์นักนวัตกรรม – innovative curator) อบรมวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ ๑ – ๓ และ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๒. iConservator (นักอนุรักษ์เชิงนวัตกรรม – innovative conservator) อบรมวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ ๑๕ – ๑๗ และ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ และใบสม้ครมาพร้อมนี้แล้ว