ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์” รุ่น 3

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงระบบวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งการออกแบบ – วางแผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวง อว. จึงกำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/ok3r3 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110 อีเมล patchaya@knit.or.th