Tag Archive: ทุนส่งเสริมการวิจัย

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สามารถดาวห์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิ้ง : การยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 

การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งนำเนาหนังสือ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๘๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญนักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนองานวิจัย ทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ด้านยางพาราตามความเชียวชาญ โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าว ต้องสอดคล้องคามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศ โดยส่งแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย มาที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อข้อเสนองานวิจัยบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และนำข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณางานวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผู้รับผิดชอบข้อเสนองานวิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (บางเขน) เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.

 

หนังสือนำส่ง ขออนุเคราะห์ประกาศยางพารา

link ประชาสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์ม กนผ. 2

แบบฟอร์ม กนผ. 2-1

แบบฟอร์ม กนผ. 2-2