Monthly Archive: พฤษภาคม 2017

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละครั้งได้ที่ เว็บไซด์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

สามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

 

เอกสารแนบ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

รายละเอียด

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2

ด้วยฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงการ (concept paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

เอกสารแนบ
หนังสือประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” และ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015
โทรสาร 0-2259-1822

เอกสารแนบ
หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
TOR โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
 

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" โดยหากหน่วยงานของท่านประสงค์จะนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว กรุณาแจ้งการตอบรับและส่งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานให้ วช. เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งผู้ประสานงานจะทำหน้าที่ประสานงานกับ วช. โดยส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐


หนังสือเชิญ

รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ


Website : http://researchexpo.nrct.go.th/

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้เชิญชวนหน่วยงานของท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีต่าง ๆ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากผู้จัดงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017)  ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 ได้ประสานงานเชิญชวนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในสังกัดหน่วยงานของท่านตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย / นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยขอความกรุณาหน่วยงานของท่านจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ให้ทาง วช. ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ พร้อมให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่ง แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และ Entry form ตลอดจนแบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง ให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวกัลยวัณ วิชาญวิทยา และนางสาวอาภาภัทร ธนาสุวกิจ

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๗ – ๕๐๙ 

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘

Website: http://inventorday.nrct.go.th

E-mail: pver.nrct@gmail.com 


 

หนังสือเชิญ ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง

 


 

Link ประชาสัมพันธ์ วช.

แบบฟอร์มของทางผู้จัดงาน 

Appliction Form (word)

แบบฟอร์มของ วช.

แบบฟอร์มของ วช.

1. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2017 (word)

    แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2017 (pdf.)

2. แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2017 (word)

    แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2017 (pdf.)

 

 

 

การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งนำเนาหนังสือ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๘๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญนักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนองานวิจัย ทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ด้านยางพาราตามความเชียวชาญ โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าว ต้องสอดคล้องคามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศ โดยส่งแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย มาที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อข้อเสนองานวิจัยบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และนำข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณางานวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผู้รับผิดชอบข้อเสนองานวิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (บางเขน) เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.

 

หนังสือนำส่ง ขออนุเคราะห์ประกาศยางพารา

link ประชาสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์ม กนผ. 2

แบบฟอร์ม กนผ. 2-1

แบบฟอร์ม กนผ. 2-2

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show 2017”

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยส่งเชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประสานจุดแข็งของภาคธุรกิจเข้ากับนักวิจัย เพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีไปต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยี นั้น

ในปี ๒๕๖๐ สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในการนี้ สวทช. จึงขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดั้งนี้

๑. เทคโนโลยีที่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่มีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา ๒% ของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ ๑ ครั้ง และสามารถนำค่าเปิดเผยเทคโนโลยีที่ชำระแล้วมาหักลดได้

๒. เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่ผู้สนใจรับอนุญาตใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลงรูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม เช่นค่าเปิดเผยเทคโนโลยี ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยโดยตรง

ผลงานทั้ง ๒ กลุ่มดังกล่าวสามารถส่งได้ทาง www.thailandtechshow.com เข้าระบบดัวย username และ password ที่ทาง สวทช. ได้จัดส่งให้ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสโรชา เพ็งศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี อีเมลล์ sarocha.phengsri@nstda.or.th โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๑ 

 

หนังสือเชิญ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้อนุมัติให้คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง เป็นผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีกำหนดจัดโรงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ส่ง บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยผลพิจารณาการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://edu.pbru.ac.th ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คุณจุฑารัตน์ ทองพูล E-mail: jutarant9195@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๕๒๘๐๙๔ หรือ คุณอัศวิน ไชยภูมิสกุล E-mail: netcenter_win@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๕๓๙๗๗๗ เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร โดยให้จัดส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF

หนังสือเชิญ

กำหนดการและใบสมัคร