ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตืการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร