Monthly Archive: สิงหาคม 2018

เอกสาร/วิธีการ/ขั้นตอน การจัดทำแผนบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารแผนบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่ง Concept Proposal ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ส่ง Concept Proposal ที่ระบบ NRMS

 ส่ง Concept Proposal แบบ Spearhead ที่ สวทน.       

ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ NRMS

ลิงค์ไปยัง  :  https://www.nrms.go.th/i63Download_document.aspx

 

การยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สวทน.)

ลิงค์ไปยัง  : http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=370

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
1.บบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ (***สำหรับหัวหน้าแผนโครงการ  เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.docx
2.แบบฟอร์มสรุปโครงการ (Concept Proposal) (***สำหรับโครงการย่อย  เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) แบบฟอร์มสรุปโครงการ.docx
3.แผนภูมิต้นไม้ ร่างแผ่นบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓   แผนภูมิต้นไม้ ร่างแผ่นบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓.pdf 
4.รวมกรอบการวิจัย และแนวทางการเสนองานวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓ รวมกรอบการวิจัย และแนวทางการเสนองานวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓.pdf
5.เอกสารบรรยาย กรอบการวิจัยปี ๒๕๖๓  เอกสารบรรยาย กรอบการวิจัยปี ๒๕๖๓.pdf
6.เอกสารบรรยาย ระบบบริหารและติดตามประเมินผล  เอกสารบรรยาย ระบบบริหารและติดตามประเมินผล.pdf
7.ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563  ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563.docx
8.กรอบการวิจัยและประเด็นวิจัย
สาหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรอบการวิจัยและประเด็นวิจัย.pdf

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่าน ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัคเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่ ใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdResearch และขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org 

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ถ่ายทอดสดการประชุม แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ถ่ายทอดสดการประชุม แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลิงค์ถ่ายทอดสด : ลิงค์ ๑

ลิงค์ถ่ายทอดสด :  ลิงค์ ๒

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม พีเอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัอภูเก็ต รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ ทั้งนี้ ทุกบทบาทที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายอบรม อีเมล์: arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/arm.red.94 

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารแนบ๑ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๒ : เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยพะเยา มีประสงค์จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๗-๘ มือถือ ๐๘ ๒๖๒๙ ๑๙๗๐ อีเมล์: prconference@up.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘

เอกสารแนบ๑ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๓

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น ๓ : Solution by Design) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตร โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๖,๕๐๐.- บาท ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/riii3 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖ ๗๖๓๒-๓๔ กด ๐ หรือ ๐๙๔-๙๕๑๙๖๔๕ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๓

เอกสารแนบ๑ : เอกสารแนะนำหลักสูตรฯ และกำหนดการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “A Changing World And Business Adaptation” ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail:conference2018@dpu.ac.th กำหนดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dpu.ac.th/conference2018

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เอกสารแนบ๑ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับ Platinum Award ที่ ๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (สวสร.)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Platinum Award
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จากผลงานวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่”

ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการวิจัย สรรค์สร้างนวัตกรรม

 

   

   

    

     

     

 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิกา โชคพิกุลทอง เบอร์ติดต่อ (๐๓๔) ๓๔๑๕๔๕-๗ ต่อ ๑๒๕ เบอร์มือถือ ๐๙๒-๒๖๙๓๓๗๗

เอกสารแนบ : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

เอกสารแนบ๑ : โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑ ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) ประเภทที่ ๒ ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) ประเภทที่ ๓ ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยติดต่อ                คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๘๕-๐๕๘๑-๒ ต่อ ๑๐๗

เอกสารแนบ : รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : ระเบียบการ