Monthly Archive: มกราคม 2019

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๒

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ ๒” The 2nd National Public Health Research Conference 2019 ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ในการนี้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย  ทั้งนี้ท่านสามารถส่งผลงานและตอบรับการร่วมการประชุมวิชาการ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านระบบการลงทะเบียนและส่งผลงานออนไลน์ที่ http://www.phcon2019.tsu.ac.th/ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลุ่มงานวิชาการโทร ๐ ๗๔๖๐ ๙๖๑๓

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

……………………………………

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หลักสูตร รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดหลักสูตร และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hpdcthailand.com หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร ๐๙๘-๒๔๙๐๐๙๙,๐๒-๐๗๗๑๗๘๗

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

……………………………………

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference 

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

……………………………………

การรับสมัคนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea,NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF)

สำหรับปี ๒๕๖๒ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัคนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและใบสมัคได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/

เอกสารแนบ : การรับสมัคนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ : สำเนาประกาศสำนักงานฯ

……………………………………

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

เอกสารแนบ : กิจกรรมโครงการ

เอกสารแนบ๑ : ข้อมูลกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

เอกสารแนบ๒ : คู่มือการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา

……………………………………

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฉบับที่ ๒ มิถุนายน – กันยายน และฉบับที่ ๓ ตุลาคม – มกราคม) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ ๒: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้สนใจได้รับทราบ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสามารถอ่านวารสารฉบับที่ผ่านมาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

……………………………………

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ

การนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากร ส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสาร โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Political.Science.Association.KU

เอกสารแนบ: ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ

……………………………………

 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๔ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2019/nationalcon/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐ – ๒๔๒๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

……………………………………

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖” ถูกกำหนดให้เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการต่อเนื่อง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

การนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/arm.red.94

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารแนบ : แผ่นประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

……………………………………

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ จึงขอเชิญจัดส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ สามารถดูรายละเอียดการอบรมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม นางวริศรา ไข่ลือนาม โทรศัพท์: ๐ ๒๔๔๑ ๐๒๐๑-๔ ต่อ ๓๐๑ มือถือ ๐๖ ๑๙๕๔ ๖๒๘๒ E-mail waiwingrob@gmail.com

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

……………………………………