Monthly Archive: ตุลาคม 2018

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๘

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมสากล ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Promote and Ensure the Quality of Welding Education in the Region” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ในการนี้สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเละสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.iiwap2019.com และ http://www.facebook.com/iiwcongressap2019/

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๘

……………………………………

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่ nirc2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการ

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

……………………………………

เอกสารสำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ข้อเสนอฉบับเต็ม(Full Proposal)

 

เอกสารสำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ข้อเสนอฉบับเต็ม(Full Proposal)

             ส่งข้อเสนอฉบับเต็ม (Full Proposal) สำหรับเป้าหมายที่ ๑-๒ (ที่ผ่านการพิจาณาข้อเสนอเชิงหลักการ)  เท่านั้น และ เป้าหมายที่ ๓-๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

             ทั้งนี้ โปรดนำส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ที่ปริ้นต์ออกมาจากระบบ NRMS จำนวน7ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ส่ง Full Proposal ที่ระบบ NRMS

 ส่ง Full Proposal แบบ Spearhead ที่ สวทน.       

Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

1.แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1 – 3 Download
2.แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 4   Download
3.แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Download
4.แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4  Download
5.แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Download
6.มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) Download

* ไฟล์ word template รองรับการทำงานของ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป

Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

1.คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ Download
2.คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Download
3.คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 Download
4.คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Download

Download คู่มือการใช้งานระบบ รอบ Full Proposal

1.คู่มือการใช้งานระบบ เสนอของบบูรณาการ 63 (นักวิจัย)  Download

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอมาได้ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพล เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

เอกสารแนบ : โครงการจัดประชุม

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๗ แห่งทั่วประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการฯ

เอกสารแนบ : ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการฯ