ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอมาได้ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพล เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

เอกสารแนบ : โครงการจัดประชุม

เอกสารแนบ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๗ แห่งทั่วประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการฯ

เอกสารแนบ : ร่าง กำหนดการประชุมวิชาการฯ