ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ การสมัครและกำหนดเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

เอกสารแนบ : ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

เอกสารแนบ : ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

……………………………………