ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ หากเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ร่วมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑,๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓-๑๔

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ ๑๑

เอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ ๑๑

……………………………………