ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญผู้สนใจจัดทำข้อสเนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ ๒๕๖๑ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และความความมั่นคง โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

หนังสือเชิญ

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๓

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๔