ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการร่วมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโชยน์ โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Thailand Research Week” ซึ่งประกอบด้วย

๑. งาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

๒. การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส

๓. นิทรรศการและการประชุมวิชาการ “๒๕ ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวในวงกว้าง วช. ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ วช. ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้ามายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การจัย วช. ภายในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2017