Tag Archive: ARDA

ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จำนวน ๗ กลุ่ม เรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย”
ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ : ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการร่วมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโชยน์ โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Thailand Research Week” ซึ่งประกอบด้วย

๑. งาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

๒. การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส

๓. นิทรรศการและการประชุมวิชาการ “๒๕ ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวในวงกว้าง วช. ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ วช. ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้ามายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การจัย วช. ภายในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2017

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2

ด้วยฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงการ (concept paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

เอกสารแนบ
หนังสือประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” และ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015
โทรสาร 0-2259-1822

เอกสารแนบ
หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
TOR โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒ 

             ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสือมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน 

             ในการนี้ วช. จึงเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44 หรือกรอกแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งส่งกลับมายัง วช. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๑๕๖๐

 

เอกสารเพิ่มเติม

วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒

กำหนดการ

แบบลงทำเบียน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยของชาติ ในการที่จะนำงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง จำเป็นจะต้องนำกระบวนการของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวที่สำคัญ คือ การประเมิน ในปัจจุบันการประเมิน ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผน การดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ และผลของโครงการ หากการ ดำเนินโครงการขาดการประเมิน ผลที่ได้จะส่งถึงทิศทางของการดำเนินงานที่ตามมา อาจรวมถึงการสิ้นเปลือง ทรัพยากรโดยปราศจากการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว วช. จึงได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการประเมินผลงานวิจัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานการ ประเมินผลที่ประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึก ฝึกอบรม รวมถึงมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการประเมินผล ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 วช. ร่วมกับ สวก. ได้ดำเนินโครงการการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 311 คน และในปีงบประมาณ 2560 วช. ได้กำหนดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น การพัฒนาให้มีนักประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0 2579 7435 ต่อ 3616 (เกษรา), 3611 (จิราภรณ์) และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ E-mail : training.arda@gmail.com

 

“รับจำนวน รุ่นละ 100 คน เท่านั้น”

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

ตามนโยบาลของรัฐบาลในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการวิจัย เพื่อแนวทางในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล ทั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ก็เป็นอีก หนึ่งหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์แต่ขณะนี้พบว่ามี ข้อเสนอโครงการวิจัยส่งเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนเป็นจ านวนมากแต่มีโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริงที่ผ่านการพิจารณาการให้ทุนเป็นจำนวนน้อย เนื่องจากนักวิจัยยังขาดทักษะการเขียนเสนอ โครงการวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายการวิจัยที่กำหนดและสามารถน าไปใช้ได้จริง กระบวนการท างานวิจัย วัตถุประสงค์ และชื่อโครงการวิจัยไม่สอดคล้องกัน ไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการวิจัย เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ได้ไม่ ใช้เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ใหม่ ขาดการ Review โครงการก่อนจะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงทำให้ไม่สามารถ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก.หรือแหล่งทุนอื่นๆได้ สวก.จึงเห็นว่าการได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งกับ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นักวิจัยควรเรียนรู้วิธีการก าหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ชัดเจน พัฒนาแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง ตั้งแต่ความสำคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย งบประมาณที่เหมาะสม และชื่อโครงการวิจัย ดังนั้น สวก. ในฐานะผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจึงได้มี การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิ์ภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก สวก. โดยได้รับ ทุนจาก สวก. คิดเป็นร้อยละ 30 (จำนวน 3 โครงการ) ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ผู้ที่สนใจที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก สวก. จำนวน 30 คน (โครงการละ ไม่เกิน 3 คน)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทาง www.arda.or.th ในภายวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสำนักงานถือเป็นอันสิ้นสุด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม “การนำเสนอผลงานวิจัยงบประมาณ 2557 และ 2558 กลุ่มเรื่องอาหารเเพื่อเพอ่มคุณค่าและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” (รอบ 12 เดือน)

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำนหดให้มีการประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 และ 2558 กลุ่มเรื่องอาหารเเพื่อเพอ่มคุณค่าและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ" (รอบ 12 เดือน) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การประชุมดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

จึงใครขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น.

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม