Monthly Archive: กรกฎาคม 2016

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560

"ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560"

สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 13 กรกฎาคม – วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เท่านั้น 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ :

 1   ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย   
 2  กรอบการวิจัยด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปี 2560  
 3  แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)   
 4  คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ค)  
 5  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด)  
 6  คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 2ค)  
 7  แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)  
 8  แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)    
 9  แบบหนังสือนำส่ง   
 10  จริยธรรมการวิจัยในคน     
 11  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  
 12  ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ   
 13  แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 14  จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  
 15  มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  
 16   ประกาศ ปปช. ฉ.1  
 17  ประกาศ ปปช. ฉ.2  
 18  ประกาศ ปปช. ฉ.3  

หมายเหตุ :

1.เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ NRMS (www.nrms.go.th) และปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน / หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงานและผู้ร่วมวิจัย ที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกคนต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัย สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607

2.การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ต้องเขียนตามแบบฟอร์มที่ คอบช. กำหนด คือ

          – แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)

          – แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)

3.ควร ลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย(กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406-407

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

 

ปีงบประมาณ 2559 – 2560

————————————————————-

           วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559-2560  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559 – 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับประกอบด้วย

     1. การพัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรี่และสภาพการหมดอายุบุหรี่ 
     2. ระบบภูมิสารสนเทศที่จะนำไปใช้ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบและต้นกัญชง 
     3. การสร้างมูลค่าเพิ่มฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิต 
     4. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง 
     5.งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

01-ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559-2560

02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ช)

03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ค)

04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ รยส. 1ย/1ด)

05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)(แบบ รยส. 2ค)

06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

07-แบบหนังสือนำส่ง

08-จริยธรรมการวิจัยในคน

09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

12-จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางการปฏิบัติ

13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ

  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx  สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607 – 608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ .pdf, .doc จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. นี้เท่านั้น
  3. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดได้ ดังนี้

          – รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิจัย ติดต่อ ฝ่ายวิจัย และพัฒนา โรงงานยาสูบ คุณธัญญพัทธ์  โทร 0-2229-1252

          –  รายละเอียดเกียวกับการส่งข้อเสนอการวิจัย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 และ 412

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_ประกาศรับข้อเสนอโรงงานยาสูบ.pdf
02_แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) แบบ รยส. 1ช.docx
03_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย(Research Program) แบบ รยส. 1ค.pdf
04_แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) แบบ รยส.1ย_1ด.docx
05_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย(Research Project) แบบ รยส.2ค.pdf
06_แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา แบบ รยส.3.pdf
07_แบบหนังสือนำส่ง.docx
08-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
12-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

วันที่ ๒๓ – ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

Activity_04

ภาพที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

Activity_05

ภาพที่ ๒ บุคลากรเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

Activity_06

ภาพที่ ๓  เดินขบวนด้วยความสวยงาม

 

 

 

Activity_07

ภาพที่ ๔ กีฬาทำให้มีความสุข

รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก”

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม ได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถนำรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนผู้สูงอายุต่าง ๆ ต่อไป

 

590723-11

ภาพที่ ๑

 

590723-12

ภาพที่ ๒

 

590723-13

ภาพที่ ๓

การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องบรรยาย ๕๐๕ และห้องปฏิบัติการชั้น ๑ ตึก KMB มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถพัฒนาและนำดินเหนียวกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นเซรามิกในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และสร้างเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตและชุมชนต่าง ๆ อีกทางหนึ่ง

590723-08

ภาพที่ ๑

 

590723-09

ภาพที่ ๒

 

590723-10

ภาพที่ ๓

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม โรงเรียนสรรพวุธวิทยา แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเรียน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการต่อไป

590723-05

ภาพที่ ๑

 

590723-06

ภาพที่ ๒

 

590723-07

ภาพที่ ๓

 

ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล”

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงไว้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและพร้อมที่จะเผยแพร่และพัฒนามวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากลต่อไป

590723-01

ภาพที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาประธานเปิดงาน

 


590723-02

ภาพที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

 

590723-03

ภาพที่ ๓  ตัวอย่างกิจกรรม

 

590723-04

ภาพที่ ๔  อาจารย์พงศ์ธร แสงวิภาค วิทยากร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม “การนำเสนอผลงานวิจัยงบประมาณ 2557 และ 2558 กลุ่มเรื่องอาหารเเพื่อเพอ่มคุณค่าและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” (รอบ 12 เดือน)

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำนหดให้มีการประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 และ 2558 กลุ่มเรื่องอาหารเเพื่อเพอ่มคุณค่าและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ" (รอบ 12 เดือน) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การประชุมดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

จึงใครขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น.

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 

ขยายเวลารับทุน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 :: ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

:: ขยายเวลารับทุน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ::

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน

การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

RKM 2017 : Research Knowledge Management 2017

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารเพิ่มเติม :

ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (.doc)

1. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3.  แบบ จว.1 (แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการนโยบายสาธารณะ   

 

2. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงชุมชน สังคม ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3. แบบ จว.2 (แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  

 

3. การจัดการความรู้เพื่อการวิจัยเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ       

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอตามพระราชดำริ ปี 2560  
 2. ใบนำส่ง  
 3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  
 6. แบบจัดทำข้อมูลสรุป  

 

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2559 ขยายเวลาถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519 หรือ 0 2579 0109

การประชุมนานาชาติ  The 16th FERCAP International Conference “Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific”

การประชุมนานาชาติ

 The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific"

 

ตามที่ วช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific"ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการวิจัย ในมนุษย์หรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกให้มีมาตรฐานสูงสุด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายาใหม่ การวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นั้น

     ในการนี้  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The16th FERCAP International รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

๑.  (ร่าง) FERCAP Conference Agenda version 2016-07-04   
๒. จดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุม  
๓. โครงการแนบ_16FERCAP2016 – 2016 07 04  
๔. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายบุคคล  
๕. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายกลุ่ม  

 

ติดต่อสอบถาม 

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย (มค.กมว.)

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๔,๖๐๙

คลินิกวิจัยการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2560 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559

ด่วน เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อโอกาสให้นักวิจัยที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 (http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1055) สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยได้ด้วยตนเองที่ วช. โดยจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันละประมาณ 50 ท่าน ท่านละ 30 – 60 นาที
ทั้งนี้ กรุณาแจ้งรายชื่อล่วงหน้าได้ที่ลิงค์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=40
หมายเหตุ :    
1. กำหนดวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ต้องมาให้ทันตามรอบที่แจ้งรายชื่อไว้
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลของข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยมาให้พร้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นักวิจัยใหม่ ต้องลงทะเบียนนักวิจัยที่ลิงค์ http://www.nrms.go.th/Register.aspx สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว กรุณา Update ข้อมูลในฐานข้อมูลนักวิจัยของตนเองและผู้ร่วมวิจัยทุกท่านในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ให้เป็นปัจจุบัน (ติดต่อผู้ดูแลระบบ NRMS เบอร์โทร 0 2561 2445 ต่อ 607)
4. หากเป็นไปได้กรุณานำโน้ตบุ๊กส่วนตัวมาเองเพื่อไม่ต้องรอคิวใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่มีจำกัด