Monthly Archive: ธันวาคม 2018

การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” สำหรับปี ๒๕๖๒ วช. และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยได้กำหนดจัดงานเป็นปีที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ

เอกสารแนบ : การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot

เอกสารแนบ : รายละเอียดโครงการ

……………………………………

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ หากเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ร่วมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑,๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓-๑๔

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ ๑๑

เอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ ๑๑

……………………………………

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที ๑ “The First National and International Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC)” ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.ksu.ac.th/ksuc2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสารแนบ : ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการฯ

เอกสารแนบ : (ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการ

……………………………………

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ การสมัครและกำหนดเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

เอกสารแนบ : ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

เอกสารแนบ : ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

……………………………………

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารสถาบัน ๒ ชั้น ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าอบรมได้ทาง E-mail: kunyanin002@gmail.com โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘๘๒๓๐

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เอกสารแนบ : แผ่นประชาสัมพันธ์

……………………………………

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งรายชื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๒๕๖๕ ต่อ ๗๒๐๐ หรือ E-mail: ssrat.org@gmail.com.com

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

เอกสารแนบ : โครงการประชุมทางวิชาการ

……………………………………

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.mfu.ac.th/ และส่งใบสมัครฯ มายังส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ทาง website: https://nrct.go.th/training

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

เอกสารแนบ : รายละเอียดโครงการ ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

……………………………………

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019: “Language and Communication in the Era of Glocalization” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการนี้คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ที่ www.iclc.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๑๕๒

เอกสารแนบ : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

……………………………………