Monthly Archive: มิถุนายน 2016

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจำปี 2559”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจำปี 2559”

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557 คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

          วช.ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน 
          เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ตัวอย่างโครงการเดี่ยว.docx
2.ตัวอย่างแผนงาน.docx
3.ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 1.docx
4.ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 2.docx
5.ตัวอย่างโครงการย่อยที่ 3.docx
NRMS-TNRR_อ.สมเกียรติ.pdf
คู่มือ nrms งบแผ่นดิน – ผู้ประสานหน่วยงาน230659.pdf
คู่มือ NRMS ทุนแผ่นดิน- นักวิจัย130659.pdf
คู่มือการใช้งาน DRMS_060659.pdf
งบประมาณในลักษณะบูรณาการปี 61.pdf
นำเสนอระบบ DRMS_อบรมภูมิภาค.pdf
ภาพรวมระบบ NRMS_ภูมิภาค59.pdf

 

ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

new
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในรายละเอียดประวัติคณะผู้วิจัย และการจัดทำข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ       พ.ศ.2560 อันจะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการดังนี้

  1. ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน
  2. รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ ดำเนินการวิจัย (โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560-2561)

โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการดำเนินการในข้อ 1 และ 2 ได้ที่ http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth

เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)  พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เท่านั้น
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศทุน_ไทย-จีน สาขา Future Earth.pdf
02-ประกาศ NRCT-NSFC Call.pdf
03-แบบเสนอกิจกรรมร่วมของนักวิจัยไทยและจีน.pdf
04-แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบคอบช.1ช).PDF
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบคอบช.1ย-1ด).PDF
06-ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ 2550 การทำวิจัยชาวต่างชาติ.PDF
07-จริยธรรมการวิจัยในคน.PDF
08-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.PDF
09-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.PDF
10-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.PDF
11-ประกาศ ปปช.ฉบับ.1.PDF
12-ประกาศ ปปช.ฉบับ.2.PDF
13-ประกาศ ปปช.ฉบับ.3.PDF

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559)

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

$11.       ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ.

$12.       นักวิจัยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน

$13.       นักวิจัยต้องทำงานเต็มเวลาให้กับต้นสังกัด และไม่ใช่พนักงานประจำของต้นสังกัด

$14.       ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 25% ของทุนวิจัย หรือ หากภาคอุตสาหกรรมต้องการร่วมสนับสนุนทุนมากกว่า 50% จนถึง 75% ของทุนวิจัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐสามารถร่วมสนับสนุนทุนลดหลั่นจากน้อยกว่า 25% ถึง 0% ของทุนวิจัยได้

ระยะเวลาโครงการ

ให้ทุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี อย่างไรก็ตามสกว. โดยพวอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุน หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกับผู้ประกอบการไว้ หรือมีการปรับเปลี่ยนงานวิจัยโดยไม่ผ่านการเห็นชอบร่วมกัน โดยมีการประเมินเป็นรายปีโดย พวอ. และผู้ประกอบการ

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

$11.       การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท

เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

$12.       การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก

เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

หมายเหตุ:     นักวิจัยสามารถรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมจากต้นสังกัดเดิมหรือจากแหล่งทุนอื่นได้ (แต่จะต้องไม่ติดเงื่อนไขหรือมีความขัดแย้งในข้อหนึ่งข้อใดกับสัญญารับทุนของสกว.)

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

$11.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมได้ที่ http://rri.trf.or.thàดาวน์โหลด à ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

$12.       อาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยโปรดดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

$13.       ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโสเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการ ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆตามรายการตรวจสอบเอกสาร มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rriirf.trf.or.th และส่งเอกสารฉบับจริงมาที่โครงการ พวอ. จำนวนอย่างละ 1 ชุด

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ

1 มิ.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

1 ก.ค. 59 – 31 ก.ค. 59

ประเมินข้อเสนอโครงการ

1 ส.ค. 59 – 31 ส.ค. 59

นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนและ กำหนดการต่างๆ ได้ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 – 8353 หรือ 0-2278-8226   อีเมล : trfrri@trf.or.th 

Attachments:
File Description File size Downloads
Download this file (IRF 2559.pdf)IRF 2559.pdf ประกาศ IRF2559 486 kB 92

Taipei INT’L Invention Show & Technomart (INST 2016)

Taipei INT’L Invention Show & Technomart (INST 2016)

ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง 1 ตุลาคม 2559

(แหล่งที่มา : https://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html)

โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าจ่ายในส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

แบบฟอร์มของทางผู้จัดงาน

1. Apliction Form (word) 

    Aplication Form (pdf)

2.  Aplication Kit (คู่มือการจัดงาน)

 

แบบฟอร์มของ วช.

1. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2016 (word) 

    แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2016 (pdf)

2. แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2016 (word) 

    แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2016 (pdf)

 

**หมายเหตุ  ขอความกรุณาหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแจ้งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วม ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

                    และนักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานทั้งของทางผู้จัดงานและของ วช. ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559

                    ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                   เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                   โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 506, 507  โทรสาร 02-579-0455  

                   E-mail : pver.nrct@gmail.com               

ประกาศรับทุนไทย-ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2560

ประกาศรับทุนไทย-ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดและประกาศรับสมัคร:วันที่ ๑ มิถุนายน – ๘ กันยายน ๒๕๕๙

  • ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย (ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program)

แบบฟอร์มรับสมัครทุน ดังนี้

          • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) (แบบ NRCT – JSPS ๑ ด.) 
          • แบบหนังสือนำส่ง

ระบียบที่เกี่ยวข้อง

          • ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๐ 
          • จริยธรรมการวิจัยในคน 
          • จรรยาบรรการใช้สัตว์ทดลอง 
          • ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ 
          • แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
          • ประกาศ ปปช. ฉ. ๑ 
          • ประกาศ ปปช. ฉ. ๒ 
          • ประกาศ ปปช. ฉ. ๓

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น ๑ อาคาร วช.๓

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทร.๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗ และ ๐-๒๕๗๙-๒๒๘๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_จม. ส่งประกาศ.pdf
02_ประกาศทุน.pdf
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ NRCT – JSPS 1ด).doc
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 60.doc
05_จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
06_จรรยาบรรณการใช้สัดว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf
07_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
08_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
09_ประกาศคณะ ปปช..pdf
10_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2).pdf
11_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3).pdf
12_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.).pdf

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2

เนื้อความ :

1.หลักการและเหตุผล

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557 คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

          วช.ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน 
          เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
       1.1 เรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 
       1.2 เรียนรู้กระบวนการทำงานระบบ Proposal assessment 
   2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ 
   – ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ 39 คน 
   – ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation  

4.ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

              สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น อาคาร วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

5.วิธีดำเนินงาน 
   5.1 รอบนักวิจัย 
         1) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing & monitoring (ครอบคลุมการใช้ Proposal assessment) 
             1.1) การนำข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัย เข้าระบบ Ongoing & monitoring 
             1.2) การรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานตามแผน 
             1.3) การรายงานความก้าวหน้า และการรายงานฉบับสมบูรณ์ 
             1.4) การยกเลิกโครงการ 
         2) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation 
             2.1) การรายงานข้อมูล Output Outcome 
             2.2) การกำหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
   5.2 รอบผู้ประสานหน่วยงาน 
         1) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing & monitoring (ครอบคลุมการใช้ Proposal assessment) 
             1.1) การนำเข้าข้อมูลโครงการจากระบบ Proposal assessment มายัง Ongoing & monitoring 
             1.2) การจัดกลุ่มโครงการและการกรอกผลการจัดสรรงบประมาณ (สำหรับโครงการที่ผ่านระบบ Proposal assessment) 
             1.3) การนำข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัย เข้าระบบ Ongoing & monitoring 
             1.4) การรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานตามแผน 
             1.5) การรายงานความก้าวหน้า/การรายงานฉบับสมบูรณ์ และการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 
             1.6) การแนบไฟล์รายงานเพื่อปิดโครงการและการปิดโครงการ 
             1.7) การยกเลิกโครงการ 
             1.8) การขยายระยะเวลาโครงการ 
             1.9) การนำเข้าข้อมูลโครงการเข้าใหม่ (สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านระบบ Proposal assessment) 
             1.10) ระบบรายงาน 
             1.11) เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS 
         2) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation 
             2.1) การรายงานข้อมูล Output Outcome 
             2.2) การกำหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
         3) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการนักวิจัย การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงาน และการจัดการข้อมูลหน่วยงาน 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นางกนกพร เกิดเอนก และนางสาวนวรัตน์ เยาวรัตน์  
          กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
          โทร : 02-561-2445 ต่อ 607, 02-579-0593, 02-940-6501 
          โทรสาร : 02-940-6501, 02-579-0593 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRMS และสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการติดตามโครงการวิจัยและผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง 

************************************************** 
หมายเหตุ : 
          1. การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NRMS Ongoing & monitoring จะครอบคลุมการใช้ Proposal assessment และ Research evaluation 
          2. หลังจากอบรมแล้วผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถอยู่ปฏิบัติงานต่อเพื่อนำข้อมูลจริงเข้าระบบได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ วช. ให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงการวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิตอลไฟล์มาด้วย 

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
** ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการอบรม
*** ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนจะตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมอบรม หากเคยลงทะเบียนอบรมแล้วไม่มาเข้าร่วมอบรมโดยไม่แจ้งให้ วช. ทราบ จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม NRMS ปี 2559 ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 59_OnWeb.pdf
หนังสือเชิญหน่วยงาน_OnWeb.pdf

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ : วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th) โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้

1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

2) กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

3) ขั้นตอนการขอรับทุน

4) แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560

5) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560

6) ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

7) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโรงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์)

8) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก

9) แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408
โทรสาร : 0-2940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐.pdf
02-กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ .pdf
03-ขั้นตอนการขอรับทุน.docx
04-แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
05-รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
06-ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์.docx
07-ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์) .docx
08-แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก.docx
09-แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย.docx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย คอบช. โดย วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้ 

01-หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)

03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค)

04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)

05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค)

06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี)

07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)

08-แบบหนังสือนำส่ง

09-จริยธรรมการวิจัยในคน

10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

13-ประกาศ ปปช. ฉ.1

14-ประกาศ ปปช. ฉ.2

15-ประกาศ ปปช. ฉ.3

16-รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกรอบการวิจัยตามกลุ่มเรื่อง

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413
โทรสาร 0-2579-2284, 0-2940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-หนังสือกรอบวิจัย 60.pdf
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
08-แบบหนังสือนำส่ง.docx
09-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
13-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
14-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
15-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
16-รายชื่อผู้รับผิดชอบกรอบวิจัย 60.pdf