Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารสถาบัน ๒ ชั้น ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ติดต่อสอบถาม และการสมัครเข้าอบรมเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกาญรัตน์ อินทุรัตน์ E-Mail : kanyaratgolf2529@gmail.com โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘๘๑๙๐

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆดังนี้

๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ ๒๗-๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ และสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมการสมัครได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th

ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๒) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) สำหรับลุคลากรทั่วไป

ในการนี้ หากเห็นว่าหลักสูตรต่างๆ ของสำนักสิริพัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร กรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนา และลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ได้ที่ www.training.nida.ac.th ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๙,๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑,๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓ – ๓๒๑๔ หรือกลุ่มงานการเงินและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๗,๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๒

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ ๑๑

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่บรรจุเป็นอาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษา

เนื่องจากวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่ในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงขอเลื่อนระยะเวลาการอบรมเป็น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานที่อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์เข้าร่วมการอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรและกรอกประวัติผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนา รวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ที่ www.training.nida.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑,๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓ – ๓๒๑๔ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในรายวิชาต่อไปนี้

๑. iCurator (ภัณฑารักษ์นักนวัตกรรม – innovative curator) อบรมวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ ๑ – ๓ และ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๒. iConservator (นักอนุรักษ์เชิงนวัตกรรม – innovative conservator) อบรมวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ ๑๕ – ๑๗ และ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ และใบสม้ครมาพร้อมนี้แล้ว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ๑๑) กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org/. ทั้งนี้ ขอความกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น ๓) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอความจากท่านให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หรือทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/XHCmfOGP1nht4XvU2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมส่งใบสมัครมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะเเจ้งให้ทราบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.research.sskru.ac.th และ Webpaga https://www.facebook.com/research.sskru

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวศผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน ๓ ทุน โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมา