Latest Posts

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สนับสนุนให้กิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแหงชาติ ประจำปี๒๕๖๑ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒) โดยให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาศได้รับทุน

ในการนี้ สกว.จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)” ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ตวงพร) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๘ ๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ อีเมล์ tuangporn@rtf.or.th

 

เอกสารแนบ ๑ :  ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอวิจัยทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื่นที่ (ปีที่๒)

เอกสารแนบ ๒ : แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

เอกสารแนบ ๓ : เอกสารประกาศทุน

 

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

เอกสารแนบ๑ : แบบตอบรับ

เอกสารแนบ๒ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , สถาบัน Chaina Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗” ( The Seventh Thai-Chainese Strategis Research Seminar)ภายใต้หัวข้อ ” ความริเริ่ม แถบเศรฐกิจ และเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน”  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ.ศูนย์การค้าคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็ลทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ และศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี

ทั้งนี้หากสนเข้าส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าร่วมการการสัมมนาดังกล่าว สามารถส่งผลงานวิชาการไปยังยังฝ่ายเลขานุการฯ ที่ อีเมลล์  thaichainesecenter@gmail.com สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th  หรือ www.vijaichina.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๓๐๖

 

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

เอกสารแนบ : รายละเอียดงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

เอกสารแนบ : กำหนดการการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

เอกสารแนบ : ใบสมัครสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ NIDA Business Accelerator

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สนับสนุนให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(สพบ.) จัดตั้งโครงการ NIDA Business Accelerator เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพของผู้ประการและบุคคลทั่วไปที่มีต้องการเป็นผู้ประกอบการ Startup โดยมีเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพ และ สร้างStartupให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนืองในระยะยาว สนใจติดต่อสมัครโครงการ NIDA Business Accelerator ได้ที่ อีเมล์ : nidaaccerelator@gmail.com  หรือโทร ๐๖๓-๘๘๖-๔๐๔๙

เอกสารแนบ ๑  : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ NIDA Business Accelerator

เอกสารแนบ ๒ :  รายละเอียดโครงการ

เอกสารแนบ ๓ : ใบสมัครโครงการ NIDA Business Accelerator

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

ด้วยสมาคมฯและเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าถึงได้ที่ www.psaku.org นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าถึงได้ที่ http://psaku.org/Journal.html

การนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสาร โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Kittisak.Jermsittiparsert

เอกสารแนบ : เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” วันเสาร์ที่ ๗ และวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน ๓ ชุด พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒

เอกสารแนบ๑ : โครงการจัดประชุม

เอกสารแนบ๒ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๕๔๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.uniserv.rbru.ac.th/stat ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภัทร ศรีสรวล เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๓๖ ๖๖๓๒

เอกสารแนบ : ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม”การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

เอกสารแนบ๑ : โครงการ

เอกสารแนบ๒ : กำหนดการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่นที่๒

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ จัดทำหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research & 3I (Ideate, Innovate, Impact ) Executive Program รุ่นที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.โรงแรมโนโวเทล สยาม เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข็มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาลัยและหน่วยงานของท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครและเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว พัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖๗ ๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๑๐ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

เอกสารแนบ ๑ : การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๒ : กำหนดการการบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๓ : โปสเตอร์การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้าอบรมด้วยทบเรียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) จำนวน ๑๓๕ วิชา โดยลงทะเบียนที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ e-learning และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน ๑๕ วิชา ลงทะเบียนที่ http://ebook.ocsc.go.th สามารถดูรายละเอียดและเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้ที่ www.ocsc.go.th/e-learning 

เอกสารแนบ : โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยจัดทำเว็บไซต์ www.tech2biz.net ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technolgy Provider) และผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology Seeker) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tech2biz.net สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ จิตราภรณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๙๔ ๕๔๖ ๘๕๗๐ อีเมล์ jittraporn.trf@gmail.com

 

เอกสารแนบ : เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ทุน ทุนละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสามารถ ดูรายละเอียดเกณฑ์การให้ทุนได้ที่  https://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/download.php และเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

ดูรายละเอียดได้ที่ : ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑