Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559 – 2563)

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559 – 2563) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างและการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา เป้าประสงค์ : เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อเป็นฐานในการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้อย่างเท่าเทียม มุ่งเน้น : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนทุกช่วงอายุของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 […]

ระเบียบต่างๆ

ระเบียบ สวพ. – ระเบียบมร. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย 2553  – ระเบียบมร. เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 2553  – ข้อบังคับมร. การวิจัย 2553  – ระเบียบมร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552  – ระเบียบมร. เงินอุดหนุนการวิจัย งบแผ่นดิน 2552  – ระเบียบมร. วารสารวิจัยรามคำแหง 2552  – […]

หลักเกณฑ์และรูปแบบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

หลักเกณฑ์และรูปแบบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒               ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก […]

Read More »

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทดเทคโนโยลีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ตาม หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๑๕๖๐ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th   เอกสารเพิ่มเติม หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘

Read More »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559 แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559 แบบรายงานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 คู่มือการกรอกข้อมูล  รายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ : ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 025612445 ต่อ 511 – 513

Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ […]

Read More »

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลด ดังนี้  1.หนังสือเชิญหน่วยงาน 2.ปฏิทินกิจกรรม 3.โครงการการบ่มเพาะ 4.กำหนดการบ่มเพาะ 5.แบบตอบรับ […]

Read More »

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2560

1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง 3. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 4.ใบสมัคร 4.1 กลุ่มที่ 1 บุคคล  – ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก1-1,1-2) 4.2 กลุ่มที่ 2 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  – ใบเสนอชื่อ (สพสว.วช.-กก 2-1) – […]

Read More »

ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

(สำเนา) ประกาศผลนักวิจัยดีเด่น (สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย59 (สำเนา) ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์59 (สำเนา) ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์60 (สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัย (สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย (สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์60 (สำเนา) ประกาศรับสมัครสิ่งประดิษฐ์61 แบบเสนอนักวิจัย แบบเสนอผลงานวิจัย แบบเสนอวิทยานิพนธ์ แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์

Read More »

การลงทะเบียน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไNซต์  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43 ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=43 จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง […]

Read More »

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=42 ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=44   จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง […]

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยของชาติ ในการที่จะนำงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง จำเป็นจะต้องนำกระบวนการของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวที่สำคัญ คือ การประเมิน ในปัจจุบันการประเมิน ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผน การดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ และผลของโครงการ หากการ ดำเนินโครงการขาดการประเมิน ผลที่ได้จะส่งถึงทิศทางของการดำเนินงานที่ตามมา อาจรวมถึงการสิ้นเปลือง ทรัพยากรโดยปราศจากการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว วช. จึงได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ […]

Read More »