Tag Archive: สวพ.

ติดตามผล – การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) ประจำปี ๒๕๖๑

ติดตามผล – การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) 

๒๖ มิถุนายน ปี ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑-๒ อาจารย์ เสรีย์  กำลังพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยน ประสบการณกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ภาพที่ ๓-๔  วิทยากร และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันเผาถ่านจากกะลามะพร้าว 

 

ภาพที่ ๕ ถ่านจากกะลามะพร้าว

ภาพที่ ๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

การเพิ่มออกซิเจนด้วยระบบน้ำหยดให้กุ้งตะกร้าในร่องสวนมะพร้าว ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มออกซิเจนด้วยระบบน้ำหยดให้กุ้งตะกร้าในร่องสวนมะพร้าว

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพที่ ๑ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ มาตอนรับ อาจารย์ วิทยากรผู้มาถ่ายทอดความรู้

ภาพที่ ๒-๓ วิทยากรและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ ๔-๕  ผู้ถ่ายทอดความรู้ พาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดูสถานที่เลียงกุ้ง และสาธิต

ภาพที่ ๖-๗  ผู้ถ่ายทอดความรู้ พาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดูสถานที่เลียงกุ้ง และสาธิต

 

ภาพที่ ๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑ ป้ายโครงการติดตั้งก่อนเริ่มงาน

 

ภาพที่ ๒ ผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดได้รับเอกสารประกอบ

ภาพที่ ๓-๔  ผู้ถ่ายทอดความรู้ กำลังให้ความรู้แก้ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ภาพที่ ๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๒

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๒

วันที่ ๒๓ เมษายน – ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 

ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม

ภาพที่ ๒  ตั้งขบวนก่อนเดินเข้าสู่สนามกีฬา

ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

ภาพที่ ๔  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

ภาพที่ ๕  บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาเป้า

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สามารถดาวห์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิ้ง : การยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

วันที่ ๖ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

 

 

ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม

 

ภาพที่ ๒  เดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬา

 

ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

 

ภาพที่ ๔  ขบวนเดินลงสนามเตรียมเข้าพิธีเปิดงาน

 

 

 

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

วันที่ ๒๓ – ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

Activity_04

ภาพที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

Activity_05

ภาพที่ ๒ บุคลากรเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

Activity_06

ภาพที่ ๓  เดินขบวนด้วยความสวยงาม

 

 

 

Activity_07

ภาพที่ ๔ กีฬาทำให้มีความสุข

รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก”

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม ได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถนำรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนผู้สูงอายุต่าง ๆ ต่อไป

 

590723-11

ภาพที่ ๑

 

590723-12

ภาพที่ ๒

 

590723-13

ภาพที่ ๓

การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องบรรยาย ๕๐๕ และห้องปฏิบัติการชั้น ๑ ตึก KMB มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถพัฒนาและนำดินเหนียวกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นเซรามิกในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และสร้างเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตและชุมชนต่าง ๆ อีกทางหนึ่ง

590723-08

ภาพที่ ๑

 

590723-09

ภาพที่ ๒

 

590723-10

ภาพที่ ๓

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม โรงเรียนสรรพวุธวิทยา แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเรียน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการต่อไป

590723-05

ภาพที่ ๑

 

590723-06

ภาพที่ ๒

 

590723-07

ภาพที่ ๓